ควบคุมคุณภาพ
ของสินค้าทุกชนิดโดย
ผู้เชี่ยวชาญ
ซื่อสัตย์จริงใจ
เกษตรไทย
วางใจมากกว่า 30 ปั
บริการด้วยใจ พร้อม
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา
เกษตรกรยุคใหม่
“ส่วนใหญ่ผมจะเลือกซื้อ แบรนด์ที่มันเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ข้อดีของการใช้ผลิตภัณฑ์แพะภูเขา คือ ค่อนข้างทนทาน และระยะเวลาที่มันจะต้องเปลี่ยนนาน”
คุณเชวง เอื้อวงศ์กูล
ไร่เทียมพืชผล จังหวัดอุดรธานี